Aktivity OZ na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA

OZ v spolupráci s Občianskym združením Pracujúca chudoba pokračuje v aktivitách na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA. Ich výsledkom sú dokumenty informácia o situácii v bankovom sektore, tlačová správa a stanovisko k memorandu SBA, ktoré sme poskytli na zverejnenie médiám.

Slovenské banky oznámili, že budú dodržiavať Zákonník práce

Memorandum o dodržiavaní prav zamestnancov bankového sektora - s poznámkami OZ PPaP

Nízke mzdy bankárov: na Slovensku realita

 

Informácia z konferencie Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach.

V dňoch 1.-2.10.2019 sa vo Varšave uskutočnila záverečná konferencia na tému Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach. 120 účastníkov konferencie predovšetkým z krajín V4, ale aj zakladajúcich krajín EÚ diskutovalo pod gesciou UNI Európa a COZZ o problematike pracovnoprávnych vzťahov vo finančnom sektore a sektore obchodu a cestovného ruchu. K problematike pracovnoprávnych vzťahov v Tatra banke, a.s. vystúpil s príspevkom predseda OZ S. Michálek a k problematike budovania členskej základne v Uni Credit Banke vystúpila s pozitívnym príkladom predsedníčka ZO OZ J. Szászová.
Zábery z rokovania:

WFQE2735

IMG 2993

Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore

 
Dňa 25.6.2019 sa konalo v Bruseli stretnutie pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborov združených v UNI Global Union a zástupcovia bánk združených v EBF,ESBG a EACB. Stretnutiu predchádzalo prípravné jednanie zástupcov odborov z Talianska, Španielska, Belgicka, Francúzka, Maďarska, Rumunska, Švédska, Malty, Dánska, Nórska, Veľkej Británie a Slovenska.
 
Hlavnou témou stretnutia bolo sexuálne obťažovanie a rodové násilie v bankovom sektore. Zástupcovia z Talianska, Dánska, Švédska a Belgicka prezentovali výsledky prieskumu týkajúceho sa danej problematiky v ich krajinách. Z prezentácií vyplynulo, že viac ako 7% zamestnancov v bankovom sektore sa stretlo na pracovisku so sexuálnym obťažovaním. Zúčastnení diskutovali aj o Konvencii o násilí a sexuálnom obťažovaní Medzinárodnej organizácie práce ILO a o Smernici Komisie EU o rovnováhe pracovného a súkromného života, ktorá bola prijatá 4.apríla 2019. Ďalším  bodom rokovania bola informácia o prebiehajúcom projekte  "Vplyv bankových regulácií na zamestnanosť - analýza najlepších príkladov na európskej, národnej a podnikovej úrovni  a spoločný postup prostredníctvom európskeho sociálneho dialógu".
 
Sociálni partneri ďalej rokovali o príprave spoločnej deklarácie k zamestnanosti v bankovom sektore, ktorá je ovplyvnená reguláciami a digitalizáciou. Prítomní sa tiež zhodli na tom, že nestačí mať deklarácie, ale že je potrebné aj monitorovať ich plnenie napr. formou prieskumu.

Informácia z plenárnej konferencie k problematike dopadu digitalizácie na zamestnancov vo finančnom sektore

V dňoch 19.6.-21.6.2019 sa za účasti 40 delegátov a predstaviteľa UNI Global Angela di Crista konala v Belehrade plenárna konferencia organizovaná Talianskou odborovou centrálou CGIL-Fisac k problematike dopadu digitalizácie na zamestnancov vo finančnom sektore. Súčasťou konferencie boli aj prezentácie o pracovnoprávnych vzťahoch, odborových právach a kolektívnom vyjednávaní vo finančnom sektore SR ako aj o pracovnoprávnych vzťahoch, odborových právach a kolektívnom vyjednávaní vo VÚB, a.s. V nich predseda OZ opätovne poukázal na problematiku kolektívneho vyjednávania KZVS v bankovom sektore SR medzi OZ a SBA, informoval o vykonaných a pripravovaných opatreniach na obnovenie kolektívneho vyjednávania. V druhej prezentácii informoval prítomných, so zameraním na zástupcov Intesa Sanpaolo, o vývoji vzťahov v oblasti kolektívneho vyjednávania vo VÚB, a.s., podmienkach na činnosť odborov i praktikách zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. Vyslovil nespokojnosť s tým, že Intesa Sanpaolo ako jediná z veľkých finančných inštitúcií na Slovensku nemá konštituovanú Európsku zamestnaneckú radu i s prístupom odborov materskej banky k jej konštituovaniu. V závere uviedol, že jednou z úloh prijatých na 4. zjazde OZ je presadzovať systémovo rovnaké podmienky odmeňovania pre zamestnancov vo finančnom sektore na Slovensku, aké sa uplatňujú v materských bankách a poisťovniach. Vystúpenie sa stretlo s mimoriadnym ohlasom zástupcov odborov všetkých dcérskych bánk Intesa Sanpaolo.

Vážený pán prezident KOZ SR, vážená pani viceprezidentka KOZ SR,


v nadväznosti na otvorený list vedenia KOZ SR členskej základni a verejnosti k voľbe prezidenta Slovenskej republiky, schválilo predsedníctvo OZ na svojom zasadaní dňa 28.3.2019 nasledovné prehlásenie:


OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva sa dištancuje od obsahu a formy akou ste z pozície KOZ SR prezentovali názor a odporúčanie k voľbe prezidenta Slovenskej republiky.