Vážený pán prezident KOZ SR, vážená pani viceprezidentka KOZ SR,


v nadväznosti na otvorený list vedenia KOZ SR členskej základni a verejnosti k voľbe prezidenta Slovenskej republiky, schválilo predsedníctvo OZ na svojom zasadaní dňa 28.3.2019 nasledovné prehlásenie:


OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva sa dištancuje od obsahu a formy akou ste z pozície KOZ SR prezentovali názor a odporúčanie k voľbe prezidenta Slovenskej republiky.

 

 

Vážená kolegyňa,
Vážený kolega,

  Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre svojich členov. Veľká časť z nich pochádza z príjmu 2% zaplatenej dane v príslušnom roku. Dovoľujeme si Vás informovať, že aj v tomto roku je možnosť takýmto spôsobom prejaviť solidaritu s členmi OZ a prostredníctvom OZ prispieť k zmierneniu ťaživých sociálnych situácií, do ktorých sa dostali bez vlastného zavinenia. Situácií, ktoré môžu postihnúť každého z nás, bez ohľadu na vek, pohlavie, či pracovisko.
  Veríme, že Vám myšlienka vzájomnej solidarity, ako základného poslania a princípu odborov nie je cudzia, a že si nájdete čas potrebný na vyplnenie „Vyhlásenia“ a jeho doručenie na príslušný daňový úrad, prípadne PV OZ alebo ZO OZ na jeho úrovni.
  Popri tomto sociálnom aspekte  zaručuje poskytnutie 2% zaplatenej dane každému darcovi bonus vo výške 35 Eur na sociálnu výpomoc v zmysle zásad OZ. Ďakujeme Vám za pochopenie, ochotu a čas, ktorý poskytnutiu 2% zaplatenej dane venujete  i za všetkých, ktorým takýmto spôsobom pomôžete.

Postup daňovníka pri odvode 2 % podielu zaplatenej dane:
1. Do 15. februára 2019 je potrebné požiadať mzdovú učtáreň o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných požitkov za zdaňovacie obdobie roku 2018.
2. Požiadajte mzdovú učtáreň o vydanie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti“ (ďalej len „Potvrdenie“), ak ste tak neurobili súčasne so žiadosťou o ročné zúčtovanie podľa bodu 1.
3. Ak máte nedoplatok na dani, musíte ho uhradiť do dátumu vystavenia Potvrdenia.
4. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (formulár V2Pv18_1)“  podľa v ňom uvedených pokynov.
5. Vyplnené a podpísané tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu,  najneskôr do  30. apríla 2019, prípadne PV OZ alebo ZO OZ na jeho úrovni najneskôr do 24. apríla 2019.

Upozornenie:
Pre potreby evidencie, poskytnutia bonusu vo výške 35 Eur je potrebné v zmysle aktuálnych zásad OZ zaslať niektoré z týchto foriem potvrdení:
- kópia Vyhlásenia potvrdená príslušným daňovým úradom alebo iný doklad o prevzatí Vyhlásenia,
- potvrdenie o zaslaní Vyhlásenia poštou,
- potvrdenie PV OZ alebo ZO OZ o zaslaní Vyhlásenia na príslušný daňový úrad.


                                                     Ing. Svetozár Michálek, v. r.
                                                           predseda OZ PPaP

Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu s SBA

- Po niekoľko mesačnej odmlke a prerušení sociálneho dialógu so strany SBA prišla SBA s podmienečnými návrhmi na jeho obnovenie. Tými sú zmena dohodnutej frekvencie stretnutí z troch na šesť až osem týždňov a možnosť zastupiteľnosti na strane zamestnávateľov. Pri akceptovaní uvedených podmienok prišiel OZ so svojimi podmienkami. SBA dá jasné stanovisko k prechádzajúcej požiadavke OZ, a to čo bude výstupom zo spoločných stretnutí a zároveň zosúladí svoje členstvo v RÚZ s jej stanovami.
Reagovali sme odmietavo na vyjadrenie RÚZ k členstvu SBA, ktoré nedáva odpoveď na položenú otázku týkajúcu sa nelegálnosti členstva SBA v RÚZ. RÚZ by mala podľa vlastných stanov združovať zamestnávateľské zväzy registrované podľa zákona o združovaní občanov, pričom SBA ako dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb podľa občianskeho zákonníka, túto podmienku nespĺňa.
Požiadali sme KOZ SR, aby v súlade so zákonom o tripartite požiadala RÚZ v súvislosti s členstvom SBA o preukázanie reprezentatívnosti.
Na 14. týždeň pripravujeme s viceprezidentkou a právnymi expertmi KOZ SR stretnutie na posúdenie možnosti iniciovania legislatívnej zmeny, ktorá by v súvislosti s registráciou vylúčila obchádzanie zákona a zbavenie sa povinnosti kolektívne vyjednávať.
Na 15. týždeň pripravujeme stretnutie k medializácii vývoja sociálneho dialógu s SBA i vývoja sociálneho dialógu v Tatra banke, a.s.


V súlade s dohodnutým harmonogramom vzájomných stretnutí  sa dňa 20.11.2017 uskutočnilo ďalšie z cyklu stretnutí obnoveného sociálneho dialógu.  Napriek vopred dohodnutým termínom sa žiadne ďalšie stretnutie z dôvodu údajnej zaneprázdnenosti rozhodujúcich zástupcov zamestnávateľov  (SLSP, a.s., VÚB, a.s., UniCredit, a.s....) neuskutočnilo. OZ odmietol účasť na rokovaniach bez adekvátneho zastúpenia na strane zamestnávateľov a vyjadril pripravenosť obnoviť sociálny dialóg v prípade plnohodnotného zastúpenia protistrany. Napriek výzve sa k termínu 2.2.2018 žiadne stretnutie neuskutočnilo.

Neautorizovaný záznam z rokovania dňa 20.11.2017


 

OZ pokračuje v sociálnom dialógu so Slovenskou bankovou asociáciou.
Uskutočnili sa dve ďalšie stretnutia, na ktorých došlo k vyjasňovaniu postojov oboch strán k vedeniu sociálneho dialógu, jeho obsahu, kolektívnemu vyjednávaniu, hľadaniu modelu stretnutí, forme záverov a spôsobe ich uplatnenia na zamestnancov v bankovom sektore. Naše snaženie smeruje k tomu, aby výstupom zo sociálneho dialógu bol záväzný dokument s reálnym dopadom na všetkých zamestnancov  bankového sektora vo forme kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Obsah, priebeh, periodicita a dodržovanie dohodnutých termínov rokovaní dokumentuje, že záujem oboch strán viesť plnohodnotný a efektívny sociálny dialóg s jeho štandardným záverom vo forme záväzného dokumentu, ktorým je kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je na oboch stranách rokovacieho stola rovnaký.

Zápisnica z rokovania SBA a OZ PPaP  dňa 31.10.2017


V našom boji o obnovenie sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania s SBA nie sme sami:

Stanovisko UNI Europa Finance

Vyhlásenie solidarity so zamestnancami bankového sektora na Slovensku

Call on Slovak Banking Association to return to the negotiation table


Dňa 20.6.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov OZ a SBA na tému obnovenia sociálneho dialógu v bankovom sektore. OZ prezentoval záujem viesť konštruktívny sociálny dialóg, ktorého výsledkom bude podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Podrobnosti o priebehu rokovania a jeho záveroch sú v priloženom odkaze.

Zápisnica z rokovania SBA a ZO PPaP - dňa 20. 6.2017


OZ v spolupráci s predstaviteľom UNI R. Tomašiakom, pripravil stratégiu na obnovu sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania KZVS v bankovom sektore. Jej súčasťou, nadväzujúcou na predchádzajúcu výzvu SBA a EBF (Európska banková federácia) na obnovenie sociálneho dialógu a informovanie domácich a medzinárodných inštitúcií, bolo aj upozornenie na problém prostredníctvom médií. Tlačová konferencia za tým účelom sa uskutočnila v pondelok 12. júna 2017 v prestávke medzinárodnej konferencie na podporu sociálneho dialógu konaného v Bratislave. Na konferencii odzneli informácie a odpovede na otázky k súčasnému stavu v odmeňovaní, pracovným podmienkam i k prerušeniu sociálneho dialógu s SBA. Spracované informácie nájdete v priloženom monitoringu médií a odkaze na fb stránku KOZ SR. Ďalšie z pripravených krokov smerujúcich k obnoveniu kolektívneho vyjednávania sa uskutočnia v závislosti na výsledkoch spoločného stretnutia v SBA, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2017.

Monitoring médií (textový výber)

Monitoring médií (aj video, odkaz na Facebook):
https://www.facebook.com/KOZSR/videos/vb.1601222556777680/1958303954402870/?type=2&theater

Workshop kolektívne vyjednávanie

V dňoch 12.-13.6.2017 sa v Bratislave uskutočnilo prvé pracovné stretnutie na posilnenie sociálneho dialógu vo finančnom sektore. Medzinárodného stretnutia organizovaného UNI Európa a ITC ILO za účasti 26 zástupcov OZ z Rakúska, Francúzska, Talianska, Belgicka, Poľska, Malty, Srbska, Rumunska a Česka zúčastnili aj štyria zástupcovia OZ PPaP: S. Michálek, B. Melichárová, E. Milecová a Ľ. Baranček. Okrem vzdelávacích aktivít bola predmetom stretnutia aj informácia o situácii na Slovensku po vypustení kolektívneho vyjednávania zo stanov SBA a prerušenia sociálneho dialógu na odvetvovej úrovni. Účastníci stretnutia nám deklarovali všeobecnú podporu i ponúkli pomoc i podali návrhy na riešenie situácie.
Prezentácia k situácii v bankovom sektore(odkaz)

 

Kolektívne vyjednávanie 2008 - 2018: Zotavenie sa z finančnej krízy

Konferencia  UNI Europe Finance na tému kolektívneho vyjednávania v období rokov 2008 – 2018 v kontexte zotavenie Európy z finančnej krízy sa konala v dňoch 20.-21.2. v Španielskom meste Torremolinos. Medzi viac ako 140 zástupcov odborových organizácii z celej Európy mal prostredníctvom J. Szászovej zastúpenie aj náš OZ. To podstatné z jej obsahu:
Konferenciu otvoril pán Michel Budolfsen, prezident UNI Europe Finance , ktorý uviedol, že hoci je rok 2017 považovaný za rok, kedy sa oficiálne skončila finančná kríza, jej následky pretrvávajú  v podobe miliónov ľudí bez domova, rušenia pracovných miest, oslabovania práv pracujúcich, prehlbovania sociálnych rozdielov a neférového rozdelenia bohatstva. Nadnárodné spoločnosti sa správajú ako v časoch kolonializmu hlavne tam, kde odbory nie sú dostatočne silné. Musíme byť preto solidárni, musíme sa spoločne snažiť dosiahnuť dôstojné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov. Nemôžeme byť ľahostajný k snahám na oslabenie kolektívneho vyjednávania na národnej úrovni a oslabenie postavenia odborov tak ako sa to deje v Čechách, na Slovensku, ale aj vo Fínsku http://www.uniglobalunion.org/sectors/finance/news  a v Grécku.
Ďalej vystúpila pani Evelin Toth, ktorá predstavila činnosť tréningového centra  ILO-ITC v Turíne  a informovala o najnovšom cykle školení  určených pre mladých odborárov.
Príspevok pána Angela  Di Cristo bol zameraný na potrebu silného kolektívneho vyjednávania v Európe, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní sociálnej stability. Aj on poukázal na problémy s kolektívnym vyjednávaním v Čechách a na Slovensku.
Nasledujúci deň vystúpil pán Jeremy Waddington z ETUI, ktorý hovoril o dôležitosti globálnych rámcových zmlúv ako nástroja na posilnenie kolektívneho vyjednávania. Zatiaľ je vo finančnom sektore podpísaných len 5 takýchto  zmlúv, pričom je dôležité, že boli podpísané aj odborovými organizáciami pôsobiacimi v príslušných  európskych zamestnaneckých radách. EZR je nástroj na zdieľanie informácií a na vytváranie spolupráce medzi jednotlivými národnými  odborovými organizáciami , ale aj na vytváranie  tlaku na nadnárodný manažment, ktorý sa správa inak v domovskej krajine  a inak v ostatných krajinách skupiny, hlavne v strednej a východnej Európe.
V rámci panelovej diskusie vystúpili zástupcovia z Belgicka – potreba zabezpečenia vzdelávania aj v mimo bankových profesiách, Španielska – rušenie pobočiek v menších mestách, Rumunska – prebiehajúce vyjednávanie o historicky prvej sektorovej kolektívnej zmluve, Holandska a Talianska.
Konferenciu ukončil pán Michel Budolfsen, ktorý zdôraznil, že UNI musí dať jasný signál Európskej komisii, že je čas prejsť od slov k činom. Európa potrebuje rast miezd a sociálnu spravodlivosť. Na to je potrebná zmena legislatívy, ktorá by zabezpečila väčšie práva pre zamestnancov a posilnila postavenie odborov ako nevyhnutnej zložky spoločnosti, ktorá obhajuje záujmy pracujúcich.

20180220 142609 resized

20180221 092147 resized

IMG 1270

 

Mimoriadne rozšírené zasadanie VOZ

Dňa 1.2.2018 sa uskutočnilo mimoriadne rozšírené zasadanie VOZ. Jeho hlavným cieľom bola aktivizácia členov v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien vo vývoji sociálneho dialógu v bankovom i poisťovacom sektore. Na zasadaní vystúpili riaditeľ UNI Finance Angelo Di Cristo a riaditeľ COZZ Rafala Tomašiak. Obaja zástupcovia UNI informovali o vývoji sociálneho dialógu vo finančnom sektore v štátoch Európskej únie, poukázali na praktiky zamestnávateľov, snahu o rozbíjanie jednoty odborov, naznačili metódy obrany, zdôraznili potrebu aktivizácie funkcionárov, členov a zamestnancov i potrebu rastu členskej základne, ubezpečili o podpore zo strany medzinárodných odborových štruktúr i pripravenosť zapojiť sa do akcií odborov na Slovensku. Účastníci zasadania sa zapojili do diskusie k problematike, vyslovili viacero konštruktívnych návrhov i jednohlasný záujem súčasnú situáciu zmeniť, záujem zapojiť sa do akcií na zvýšenie členskej základne a vyslovili podporu všetkým aktivitám smerujúcim dosiahnutiu zmien pre zamestnancov finančného sektora.

 

 DSC 0164

DSC 0157