Informácia o 5. zjazde OZ PPaP

Dňa 1. decembra 2017 sa v zariadení SOREA REGIA v Bratislave konal 5. zjazd OZ. Delegáti zjazdu zhodnotili uplynulé päťročné obdobie, zvolili nové orgány a schválili programové zameranie OZ na najbližších päť rokov. Delegáti potvrdili vo vedení OZ Ing . Svetozára Michálka, z členskej organizácie pri VÚB, a.s., vo funkcii predsedu, JUDr. Beatricu Melichárovú, z členskej organizácie pri SLSP, a.s., vo funkcii podpredsedníčky a Petra Hoštáka z členskej organizácie pri Allianz-SP, a.s., vo funkcii podpredsedu OZ.

Fotky z rokovania 5. zjazdu

 

Medzinárodné aktivity na zlepšenie sociálneho dialógu vo finančnom sektore.

Dňa 19. septembra 2017 sa zúčastnili združenia UNI Finance z Českej republiky, Poľska a Slovenska na konferencii organizovanej COZZ, ktorá sa zamerala na užšiu odborovú spoluprácu, zdokonalené organizačné a kampaňové stratégie na zlepšenie noriem sociálneho dialógu vo finančnom sektore v strednej Európe.
Konferencia v Prahe spojila vedúcich predstaviteľov odborových zväzov vo finančnom sektore v strednej Európe a nadväzuje na podobnú udalosť, ktorá sa konala v júni 2017 vo Varšave. Na tomto predchádzajúcom podujatí bola zriadená sieť spolupráce a boli prijaté spoločné vyhlásenia na podporu práce odborových zväzov v tejto oblasti Európy vo finančnom sektore.
Cieľom konferencie v Prahe je ďalej posilniť a prehĺbiť spoluprácu v rámci zavedenej siete a rozšíriť ju tak, aby zahŕňala aj našu pobočku UNI Finance z Českej republiky a Slovenska. Osobitné zameranie je na súčasný stav kolektívneho vyjednávania, ako aj na prebiehajúce kampane na zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov finančného sektora.  (Spoločná deklarácia)

spolocne foto

Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu s SBA

OZ pokračuje v sociálnom dialógu so Slovenskou bankovou asociáciou.
Uskutočnili sa dve ďalšie stretnutia, na ktorých došlo k vyjasňovaniu postojov oboch strán k vedeniu sociálneho dialógu, jeho obsahu, kolektívnemu vyjednávaniu, hľadaniu modelu stretnutí, forme záverov a spôsobe ich uplatnenia na zamestnancov v bankovom sektore. Naše snaženie smeruje k tomu, aby výstupom zo sociálneho dialógu bol záväzný dokument s reálnym dopadom na všetkých zamestnancov  bankového sektora vo forme kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Obsah, priebeh, periodicita a dodržovanie dohodnutých termínov rokovaní dokumentuje, že záujem oboch strán viesť plnohodnotný a efektívny sociálny dialóg s jeho štandardným záverom vo forme záväzného dokumentu, ktorým je kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je na oboch stranách rokovacieho stola rovnaký.

Odkaz na záznam z rokovania  dňa 31.10.2017

V našom boji o obnovenie sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania s SBA nie sme sami:

Stanovisko UNI Europa Finance

Vyhlásenie solidarity so zamestnancami bankového sektora na Slovensku

Call on Slovak Banking Association to return to the negotiation table

Dňa 20.6.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov OZ a SBA na tému obnovenia sociálneho dialógu v bankovom sektore. OZ prezentoval záujem viesť konštruktívny sociálny dialóg, ktorého výsledkom bude podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Podrobnosti o priebehu rokovania a jeho záveroch sú v priloženom odkaze.

Zápisnica z rokovania s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva


 


OZ v spolupráci s predstaviteľom UNI R. Tomašiakom, pripravil stratégiu na obnovu sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania KZVS v bankovom sektore. Jej súčasťou, nadväzujúcou na predchádzajúcu výzvu SBA a EBF (Európska banková federácia) na obnovenie sociálneho dialógu a informovanie domácich a medzinárodných inštitúcií, bolo aj upozornenie na problém prostredníctvom médií. Tlačová konferencia za tým účelom sa uskutočnila v pondelok 12. júna 2017 v prestávke medzinárodnej konferencie na podporu sociálneho dialógu konaného v Bratislave. Na konferencii odzneli informácie a odpovede na otázky k súčasnému stavu v odmeňovaní, pracovným podmienkam i k prerušeniu sociálneho dialógu s SBA. Spracované informácie nájdete v priloženom monitoringu médií a odkaze na fb stránku KOZ SR. Ďalšie z pripravených krokov smerujúcich k obnoveniu kolektívneho vyjednávania sa uskutočnia v závislosti na výsledkoch spoločného stretnutia v SBA, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2017.

Monitoring médií (textový výber)

Monitoring médií (aj video, odkaz na Facebook):
https://www.facebook.com/KOZSR/videos/vb.1601222556777680/1958303954402870/?type=2&theater

Workshop kolektívne vyjednávanie

V dňoch 12.-13.6.2017 sa v Bratislave uskutočnilo prvé pracovné stretnutie na posilnenie sociálneho dialógu vo finančnom sektore. Medzinárodného stretnutia organizovaného UNI Európa a ITC ILO za účasti 26 zástupcov OZ z Rakúska, Francúzska, Talianska, Belgicka, Poľska, Malty, Srbska, Rumunska a Česka zúčastnili aj štyria zástupcovia OZ PPaP: S. Michálek, B. Melichárová, E. Milecová a Ľ. Baranček. Okrem vzdelávacích aktivít bola predmetom stretnutia aj informácia o situácii na Slovensku po vypustení kolektívneho vyjednávania zo stanov SBA a prerušenia sociálneho dialógu na odvetvovej úrovni. Účastníci stretnutia nám deklarovali všeobecnú podporu i ponúkli pomoc i podali návrhy na riešenie situácie.
Prezentácia k situácii v bankovom sektore(odkaz)

 

Výsledková listina ŠH OZ PPaP v sálovom futbale – Liptovský Ján 2017

Za účasti 90 reprezentantov z 4 bánk a 3 poisťovní sa uskutočnil v Liptovskom Jáne v dňoch 6.10.-8.10.2017 24. ročník ŠH OZ v sálovom futbale. Jeho výsledky sú nasledovné:

MUŽI
1. UNIQA poisťovňa, a.s.
2. Generali Poisťovňa, a.s.
3. SLSP, a.s.
4. VÚB, a.s.
5. OTP Banka Slovensko,a.s.
6. Allianz-SP, a.s.
7. ČSOB, a.s.

ŽENY
1. OTP Banka Slovensko, a.s.
2. Generali Poisťovňa, a.s.
3. SLSP, a.s.
4. Allianz-SP, a.s.
5. ČSOB, a.s.
6. UNIQA poisťovňa, a.s.

PEŇAŽNÉ ÚSTAVY
1. Generali Poisťovňa, a.s.
2. OTP Banka Slovensko, a.s.
3. SLSP, a.s.

JEDNOTLIVCI
Lenka Hučková – OTP Banka Slovensko, a.s.
Martin Janík – Uniqa Poisťovňa, a.s.