Vážená kolegyňa,
Vážený kolega,

  Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre svojich členov. Veľká časť z nich pochádza z príjmu 2% zaplatenej dane v príslušnom roku. Dovoľujeme si Vás informovať, že aj v tomto roku je možnosť takýmto spôsobom prejaviť solidaritu s členmi OZ a prostredníctvom OZ prispieť k zmierneniu ťaživých sociálnych situácií, do ktorých sa dostali bez vlastného zavinenia. Situácií, ktoré môžu postihnúť každého z nás, bez ohľadu na vek, pohlavie, či pracovisko.
  Veríme, že Vám myšlienka vzájomnej solidarity, ako základného poslania a princípu odborov nie je cudzia, a že si nájdete čas potrebný na vyplnenie „Vyhlásenia“ a jeho doručenie na príslušný daňový úrad, prípadne PV OZ alebo ZO OZ na jeho úrovni.
  Popri tomto sociálnom aspekte  zaručuje poskytnutie 2% zaplatenej dane každému darcovi bonus vo výške 35 Eur na sociálnu výpomoc v zmysle zásad OZ. Ďakujeme Vám za pochopenie, ochotu a čas, ktorý poskytnutiu 2% zaplatenej dane venujete  i za všetkých, ktorým takýmto spôsobom pomôžete.

Postup daňovníka pri odvode 2 % podielu zaplatenej dane:
1. Do 15. februára 2020 je potrebné požiadať mzdovú učtáreň o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných požitkov za zdaňovacie obdobie roku 2019.
2. Požiadajte mzdovú učtáreň o vydanie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti“ (ďalej len „Potvrdenie“), ak ste tak neurobili súčasne so žiadosťou o ročné zúčtovanie podľa bodu 1.
3. Ak máte nedoplatok na dani, musíte ho uhradiť do dátumu vystavenia Potvrdenia.
4. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (formulár V2Pv18_1)“ (kliknite tu)  podľa v ňom uvedených pokynov.
5. Vyplnené a podpísané tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu,  najneskôr do  30. apríla 2020, prípadne PV OZ alebo ZO OZ na jeho úrovni najneskôr do 20. apríla 2020.

Upozornenie:
Pre potreby evidencie, poskytnutia bonusu vo výške 35 Eur je potrebné v zmysle aktuálnych zásad OZ zaslať niektoré z týchto foriem potvrdení:
- kópia "Vyhlásenia" potvrdená príslušným daňovým úradom alebo iný doklad o prevzatí "Vyhlásenia",
- potvrdenie o zaslaní "Vyhlásenia" poštou,
- potvrdenie PV OZ alebo ZO OZ o zaslaní "Vyhlásenia" na príslušný daňový úrad.


                                                     Ing. Svetozár Michálek, v. r.
                                                           predseda OZ PPaP
2percenta

UNI Finance v Španielskom Torremolinos

V dňoch 22.- 24.10.2019 sa v Španielskom Torremolinos konali Európska a následne aj svetová konferencia UNI Finance, na  ktorých nás reprezentovali J. Szászová a R. Nárožný. Motto oboch konferencií bolo Silné odbory dnes aj zajtra. Konferencia boli rozdelená do štyroch tematických celkov: Odbory presadzujú, Odbory pre udržateľnú ekonomiku, Zmena sveta pracovníkov, Demokracia a ľudské práva. Diskusie k uvedeným témam boli zamerané na zlepšenie postavenia, odmeňovania, odstraňovania nerovností a práv zamestnancov aj vo väzbe na prebiehajúcu digitalizáciu.
1. Odbory presadzujú
Odzneli príspevky na témy potreby posilnenia kolektívneho vyjednávania a získavania nových členov i informácie o úspešnom uzavretí rámcových dohôd s Uni credit, BNP Paribas, Credit Agricole a opakovane aj o neľahká situácia v bankovom sektore na Slovensku.
2. Odbory pre udržateľnú ekonomiku
Odzneli príspevky o potrebe ochrany a starostlivosti o ľudské práva v korporátnej oblasti a o dohodách týkajúcich sa zodpovedného predaja a dohody uzavretej s Talianskymi sociálnymi partnermi (Rámcová dohoda). Diskutovalo sa o nutnosti trvať na Etickej umelej inteligencii, etickej digitalizácií, a o potrebe regulácie digitalizácie.
3. Zmena sveta pracovníkov
Táto sekcia bola venovaná pohľadu na budúcnosť finančného sektora, najmä na vplyv digitalizácie a automatizácie na budúce pracovné miesta. Diskutovalo sa aj o kryptomenách a ich možnom vplyve na bankový sektor. Bola vyslovený myšlienka, že digitalizácia by nemala byť len prostriedkom na zvýšenie ziskov akcionárov, ale aj na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, napr. aj znížením počtu pracovných hodín pri zachovanej výške miezd. Diskutovalo sa o potrebe preškolenia zamestnancov na nové pozície aj mimo bankového sektora a potrebe vyprofilovania nových pracovných pozícií
4. Demokracia a ľudské práva
Táto sekcia bola venovaná právam zamestnanca, ktoré je potrebné chápať ako ľudské práva a k nim patrí aj právo na dôstojné odmeňovanie a odstránenie nerovností. Diskutovalo sa aj o potrebe zabezpečenia účinného systému  ochrany, dodržiavania a nápravy práv zamestnanca v zmysle ľudských práv.

 

IMG 3098

IMG 3083

Aktivity OZ na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA

OZ v spolupráci s Občianskym združením Pracujúca chudoba pokračuje v aktivitách na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA. Ich výsledkom sú dokumenty informácia o situácii v bankovom sektore, tlačová správa a stanovisko k memorandu SBA, ktoré sme poskytli na zverejnenie médiám.

Slovenské banky oznámili, že budú dodržiavať Zákonník práce

Memorandum o dodržiavaní prav zamestnancov bankového sektora - s poznámkami OZ PPaP

Nízke mzdy bankárov: na Slovensku realita

 

Informácia z konferencie Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach.

V dňoch 1.-2.10.2019 sa vo Varšave uskutočnila záverečná konferencia na tému Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach. 120 účastníkov konferencie predovšetkým z krajín V4, ale aj zakladajúcich krajín EÚ diskutovalo pod gesciou UNI Európa a COZZ o problematike pracovnoprávnych vzťahov vo finančnom sektore a sektore obchodu a cestovného ruchu. K problematike pracovnoprávnych vzťahov v Tatra banke, a.s. vystúpil s príspevkom predseda OZ S. Michálek a k problematike budovania členskej základne v Uni Credit Banke vystúpila s pozitívnym príkladom predsedníčka ZO OZ J. Szászová.
Zábery z rokovania:

WFQE2735

IMG 2993

Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore

 
Dňa 25.6.2019 sa konalo v Bruseli stretnutie pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborov združených v UNI Global Union a zástupcovia bánk združených v EBF,ESBG a EACB. Stretnutiu predchádzalo prípravné jednanie zástupcov odborov z Talianska, Španielska, Belgicka, Francúzka, Maďarska, Rumunska, Švédska, Malty, Dánska, Nórska, Veľkej Británie a Slovenska.
 
Hlavnou témou stretnutia bolo sexuálne obťažovanie a rodové násilie v bankovom sektore. Zástupcovia z Talianska, Dánska, Švédska a Belgicka prezentovali výsledky prieskumu týkajúceho sa danej problematiky v ich krajinách. Z prezentácií vyplynulo, že viac ako 7% zamestnancov v bankovom sektore sa stretlo na pracovisku so sexuálnym obťažovaním. Zúčastnení diskutovali aj o Konvencii o násilí a sexuálnom obťažovaní Medzinárodnej organizácie práce ILO a o Smernici Komisie EU o rovnováhe pracovného a súkromného života, ktorá bola prijatá 4.apríla 2019. Ďalším  bodom rokovania bola informácia o prebiehajúcom projekte  "Vplyv bankových regulácií na zamestnanosť - analýza najlepších príkladov na európskej, národnej a podnikovej úrovni  a spoločný postup prostredníctvom európskeho sociálneho dialógu".
 
Sociálni partneri ďalej rokovali o príprave spoločnej deklarácie k zamestnanosti v bankovom sektore, ktorá je ovplyvnená reguláciami a digitalizáciou. Prítomní sa tiež zhodli na tom, že nestačí mať deklarácie, ale že je potrebné aj monitorovať ich plnenie napr. formou prieskumu.