Informácia z konferencie Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach.

V dňoch 1.-2.10.2019 sa vo Varšave uskutočnila záverečná konferencia na tému Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach. 120 účastníkov konferencie predovšetkým z krajín V4, ale aj zakladajúcich krajín EÚ diskutovalo pod gesciou UNI Európa a COZZ o problematike pracovnoprávnych vzťahov vo finančnom sektore a sektore obchodu a cestovného ruchu. K problematike pracovnoprávnych vzťahov v Tatra banke, a.s. vystúpil s príspevkom predseda OZ S. Michálek a k problematike budovania členskej základne v Uni Credit Banke vystúpila s pozitívnym príkladom predsedníčka ZO OZ J. Szászová.
Zábery z rokovania:

WFQE2735

IMG 2993

Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore

 
Dňa 25.6.2019 sa konalo v Bruseli stretnutie pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborov združených v UNI Global Union a zástupcovia bánk združených v EBF,ESBG a EACB. Stretnutiu predchádzalo prípravné jednanie zástupcov odborov z Talianska, Španielska, Belgicka, Francúzka, Maďarska, Rumunska, Švédska, Malty, Dánska, Nórska, Veľkej Británie a Slovenska.
 
Hlavnou témou stretnutia bolo sexuálne obťažovanie a rodové násilie v bankovom sektore. Zástupcovia z Talianska, Dánska, Švédska a Belgicka prezentovali výsledky prieskumu týkajúceho sa danej problematiky v ich krajinách. Z prezentácií vyplynulo, že viac ako 7% zamestnancov v bankovom sektore sa stretlo na pracovisku so sexuálnym obťažovaním. Zúčastnení diskutovali aj o Konvencii o násilí a sexuálnom obťažovaní Medzinárodnej organizácie práce ILO a o Smernici Komisie EU o rovnováhe pracovného a súkromného života, ktorá bola prijatá 4.apríla 2019. Ďalším  bodom rokovania bola informácia o prebiehajúcom projekte  "Vplyv bankových regulácií na zamestnanosť - analýza najlepších príkladov na európskej, národnej a podnikovej úrovni  a spoločný postup prostredníctvom európskeho sociálneho dialógu".
 
Sociálni partneri ďalej rokovali o príprave spoločnej deklarácie k zamestnanosti v bankovom sektore, ktorá je ovplyvnená reguláciami a digitalizáciou. Prítomní sa tiež zhodli na tom, že nestačí mať deklarácie, ale že je potrebné aj monitorovať ich plnenie napr. formou prieskumu.

Informácia z plenárnej konferencie k problematike dopadu digitalizácie na zamestnancov vo finančnom sektore

V dňoch 19.6.-21.6.2019 sa za účasti 40 delegátov a predstaviteľa UNI Global Angela di Crista konala v Belehrade plenárna konferencia organizovaná Talianskou odborovou centrálou CGIL-Fisac k problematike dopadu digitalizácie na zamestnancov vo finančnom sektore. Súčasťou konferencie boli aj prezentácie o pracovnoprávnych vzťahoch, odborových právach a kolektívnom vyjednávaní vo finančnom sektore SR ako aj o pracovnoprávnych vzťahoch, odborových právach a kolektívnom vyjednávaní vo VÚB, a.s. V nich predseda OZ opätovne poukázal na problematiku kolektívneho vyjednávania KZVS v bankovom sektore SR medzi OZ a SBA, informoval o vykonaných a pripravovaných opatreniach na obnovenie kolektívneho vyjednávania. V druhej prezentácii informoval prítomných, so zameraním na zástupcov Intesa Sanpaolo, o vývoji vzťahov v oblasti kolektívneho vyjednávania vo VÚB, a.s., podmienkach na činnosť odborov i praktikách zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. Vyslovil nespokojnosť s tým, že Intesa Sanpaolo ako jediná z veľkých finančných inštitúcií na Slovensku nemá konštituovanú Európsku zamestnaneckú radu i s prístupom odborov materskej banky k jej konštituovaniu. V závere uviedol, že jednou z úloh prijatých na 4. zjazde OZ je presadzovať systémovo rovnaké podmienky odmeňovania pre zamestnancov vo finančnom sektore na Slovensku, aké sa uplatňujú v materských bankách a poisťovniach. Vystúpenie sa stretlo s mimoriadnym ohlasom zástupcov odborov všetkých dcérskych bánk Intesa Sanpaolo.

Vážený pán prezident KOZ SR, vážená pani viceprezidentka KOZ SR,


v nadväznosti na otvorený list vedenia KOZ SR členskej základni a verejnosti k voľbe prezidenta Slovenskej republiky, schválilo predsedníctvo OZ na svojom zasadaní dňa 28.3.2019 nasledovné prehlásenie:


OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva sa dištancuje od obsahu a formy akou ste z pozície KOZ SR prezentovali názor a odporúčanie k voľbe prezidenta Slovenskej republiky.

 

 

Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu s SBA

- Po niekoľko mesačnej odmlke a prerušení sociálneho dialógu so strany SBA prišla SBA s podmienečnými návrhmi na jeho obnovenie. Tými sú zmena dohodnutej frekvencie stretnutí z troch na šesť až osem týždňov a možnosť zastupiteľnosti na strane zamestnávateľov. Pri akceptovaní uvedených podmienok prišiel OZ so svojimi podmienkami. SBA dá jasné stanovisko k prechádzajúcej požiadavke OZ, a to čo bude výstupom zo spoločných stretnutí a zároveň zosúladí svoje členstvo v RÚZ s jej stanovami.
Reagovali sme odmietavo na vyjadrenie RÚZ k členstvu SBA, ktoré nedáva odpoveď na položenú otázku týkajúcu sa nelegálnosti členstva SBA v RÚZ. RÚZ by mala podľa vlastných stanov združovať zamestnávateľské zväzy registrované podľa zákona o združovaní občanov, pričom SBA ako dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb podľa občianskeho zákonníka, túto podmienku nespĺňa.
Požiadali sme KOZ SR, aby v súlade so zákonom o tripartite požiadala RÚZ v súvislosti s členstvom SBA o preukázanie reprezentatívnosti.
Na 14. týždeň pripravujeme s viceprezidentkou a právnymi expertmi KOZ SR stretnutie na posúdenie možnosti iniciovania legislatívnej zmeny, ktorá by v súvislosti s registráciou vylúčila obchádzanie zákona a zbavenie sa povinnosti kolektívne vyjednávať.
Na 15. týždeň pripravujeme stretnutie k medializácii vývoja sociálneho dialógu s SBA i vývoja sociálneho dialógu v Tatra banke, a.s.


V súlade s dohodnutým harmonogramom vzájomných stretnutí  sa dňa 20.11.2017 uskutočnilo ďalšie z cyklu stretnutí obnoveného sociálneho dialógu.  Napriek vopred dohodnutým termínom sa žiadne ďalšie stretnutie z dôvodu údajnej zaneprázdnenosti rozhodujúcich zástupcov zamestnávateľov  (SLSP, a.s., VÚB, a.s., UniCredit, a.s....) neuskutočnilo. OZ odmietol účasť na rokovaniach bez adekvátneho zastúpenia na strane zamestnávateľov a vyjadril pripravenosť obnoviť sociálny dialóg v prípade plnohodnotného zastúpenia protistrany. Napriek výzve sa k termínu 2.2.2018 žiadne stretnutie neuskutočnilo.

Neautorizovaný záznam z rokovania dňa 20.11.2017


 

OZ pokračuje v sociálnom dialógu so Slovenskou bankovou asociáciou.
Uskutočnili sa dve ďalšie stretnutia, na ktorých došlo k vyjasňovaniu postojov oboch strán k vedeniu sociálneho dialógu, jeho obsahu, kolektívnemu vyjednávaniu, hľadaniu modelu stretnutí, forme záverov a spôsobe ich uplatnenia na zamestnancov v bankovom sektore. Naše snaženie smeruje k tomu, aby výstupom zo sociálneho dialógu bol záväzný dokument s reálnym dopadom na všetkých zamestnancov  bankového sektora vo forme kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Obsah, priebeh, periodicita a dodržovanie dohodnutých termínov rokovaní dokumentuje, že záujem oboch strán viesť plnohodnotný a efektívny sociálny dialóg s jeho štandardným záverom vo forme záväzného dokumentu, ktorým je kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je na oboch stranách rokovacieho stola rovnaký.

Zápisnica z rokovania SBA a OZ PPaP  dňa 31.10.2017


V našom boji o obnovenie sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania s SBA nie sme sami:

Stanovisko UNI Europa Finance

Vyhlásenie solidarity so zamestnancami bankového sektora na Slovensku

Call on Slovak Banking Association to return to the negotiation table


Dňa 20.6.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov OZ a SBA na tému obnovenia sociálneho dialógu v bankovom sektore. OZ prezentoval záujem viesť konštruktívny sociálny dialóg, ktorého výsledkom bude podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Podrobnosti o priebehu rokovania a jeho záveroch sú v priloženom odkaze.

Zápisnica z rokovania SBA a ZO PPaP - dňa 20. 6.2017


OZ v spolupráci s predstaviteľom UNI R. Tomašiakom, pripravil stratégiu na obnovu sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania KZVS v bankovom sektore. Jej súčasťou, nadväzujúcou na predchádzajúcu výzvu SBA a EBF (Európska banková federácia) na obnovenie sociálneho dialógu a informovanie domácich a medzinárodných inštitúcií, bolo aj upozornenie na problém prostredníctvom médií. Tlačová konferencia za tým účelom sa uskutočnila v pondelok 12. júna 2017 v prestávke medzinárodnej konferencie na podporu sociálneho dialógu konaného v Bratislave. Na konferencii odzneli informácie a odpovede na otázky k súčasnému stavu v odmeňovaní, pracovným podmienkam i k prerušeniu sociálneho dialógu s SBA. Spracované informácie nájdete v priloženom monitoringu médií a odkaze na fb stránku KOZ SR. Ďalšie z pripravených krokov smerujúcich k obnoveniu kolektívneho vyjednávania sa uskutočnia v závislosti na výsledkoch spoločného stretnutia v SBA, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2017.

Monitoring médií (textový výber)

Monitoring médií (aj video, odkaz na Facebook):
https://www.facebook.com/KOZSR/videos/vb.1601222556777680/1958303954402870/?type=2&theater

Workshop kolektívne vyjednávanie

V dňoch 12.-13.6.2017 sa v Bratislave uskutočnilo prvé pracovné stretnutie na posilnenie sociálneho dialógu vo finančnom sektore. Medzinárodného stretnutia organizovaného UNI Európa a ITC ILO za účasti 26 zástupcov OZ z Rakúska, Francúzska, Talianska, Belgicka, Poľska, Malty, Srbska, Rumunska a Česka zúčastnili aj štyria zástupcovia OZ PPaP: S. Michálek, B. Melichárová, E. Milecová a Ľ. Baranček. Okrem vzdelávacích aktivít bola predmetom stretnutia aj informácia o situácii na Slovensku po vypustení kolektívneho vyjednávania zo stanov SBA a prerušenia sociálneho dialógu na odvetvovej úrovni. Účastníci stretnutia nám deklarovali všeobecnú podporu i ponúkli pomoc i podali návrhy na riešenie situácie.
Prezentácia k situácii v bankovom sektore(odkaz)