Kolektívne vyjednávanie 2008 - 2018: Zotavenie sa z finančnej krízy

Konferencia  UNI Europe Finance na tému kolektívneho vyjednávania v období rokov 2008 – 2018 v kontexte zotavenie Európy z finančnej krízy sa konala v dňoch 20.-21.2. v Španielskom meste Torremolinos. Medzi viac ako 140 zástupcov odborových organizácii z celej Európy mal prostredníctvom J. Szászovej zastúpenie aj náš OZ. To podstatné z jej obsahu:
Konferenciu otvoril pán Michel Budolfsen, prezident UNI Europe Finance , ktorý uviedol, že hoci je rok 2017 považovaný za rok, kedy sa oficiálne skončila finančná kríza, jej následky pretrvávajú  v podobe miliónov ľudí bez domova, rušenia pracovných miest, oslabovania práv pracujúcich, prehlbovania sociálnych rozdielov a neférového rozdelenia bohatstva. Nadnárodné spoločnosti sa správajú ako v časoch kolonializmu hlavne tam, kde odbory nie sú dostatočne silné. Musíme byť preto solidárni, musíme sa spoločne snažiť dosiahnuť dôstojné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov. Nemôžeme byť ľahostajný k snahám na oslabenie kolektívneho vyjednávania na národnej úrovni a oslabenie postavenia odborov tak ako sa to deje v Čechách, na Slovensku, ale aj vo Fínsku http://www.uniglobalunion.org/sectors/finance/news  a v Grécku.
Ďalej vystúpila pani Evelin Toth, ktorá predstavila činnosť tréningového centra  ILO-ITC v Turíne  a informovala o najnovšom cykle školení  určených pre mladých odborárov.
Príspevok pána Angela  Di Cristo bol zameraný na potrebu silného kolektívneho vyjednávania v Európe, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní sociálnej stability. Aj on poukázal na problémy s kolektívnym vyjednávaním v Čechách a na Slovensku.
Nasledujúci deň vystúpil pán Jeremy Waddington z ETUI, ktorý hovoril o dôležitosti globálnych rámcových zmlúv ako nástroja na posilnenie kolektívneho vyjednávania. Zatiaľ je vo finančnom sektore podpísaných len 5 takýchto  zmlúv, pričom je dôležité, že boli podpísané aj odborovými organizáciami pôsobiacimi v príslušných  európskych zamestnaneckých radách. EZR je nástroj na zdieľanie informácií a na vytváranie spolupráce medzi jednotlivými národnými  odborovými organizáciami , ale aj na vytváranie  tlaku na nadnárodný manažment, ktorý sa správa inak v domovskej krajine  a inak v ostatných krajinách skupiny, hlavne v strednej a východnej Európe.
V rámci panelovej diskusie vystúpili zástupcovia z Belgicka – potreba zabezpečenia vzdelávania aj v mimo bankových profesiách, Španielska – rušenie pobočiek v menších mestách, Rumunska – prebiehajúce vyjednávanie o historicky prvej sektorovej kolektívnej zmluve, Holandska a Talianska.
Konferenciu ukončil pán Michel Budolfsen, ktorý zdôraznil, že UNI musí dať jasný signál Európskej komisii, že je čas prejsť od slov k činom. Európa potrebuje rast miezd a sociálnu spravodlivosť. Na to je potrebná zmena legislatívy, ktorá by zabezpečila väčšie práva pre zamestnancov a posilnila postavenie odborov ako nevyhnutnej zložky spoločnosti, ktorá obhajuje záujmy pracujúcich.

20180220 142609 resized

20180221 092147 resized

IMG 1270

 

Mimoriadne rozšírené zasadanie VOZ

Dňa 1.2.2018 sa uskutočnilo mimoriadne rozšírené zasadanie VOZ. Jeho hlavným cieľom bola aktivizácia členov v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien vo vývoji sociálneho dialógu v bankovom i poisťovacom sektore. Na zasadaní vystúpili riaditeľ UNI Finance Angelo Di Cristo a riaditeľ COZZ Rafala Tomašiak. Obaja zástupcovia UNI informovali o vývoji sociálneho dialógu vo finančnom sektore v štátoch Európskej únie, poukázali na praktiky zamestnávateľov, snahu o rozbíjanie jednoty odborov, naznačili metódy obrany, zdôraznili potrebu aktivizácie funkcionárov, členov a zamestnancov i potrebu rastu členskej základne, ubezpečili o podpore zo strany medzinárodných odborových štruktúr i pripravenosť zapojiť sa do akcií odborov na Slovensku. Účastníci zasadania sa zapojili do diskusie k problematike, vyslovili viacero konštruktívnych návrhov i jednohlasný záujem súčasnú situáciu zmeniť, záujem zapojiť sa do akcií na zvýšenie členskej základne a vyslovili podporu všetkým aktivitám smerujúcim dosiahnutiu zmien pre zamestnancov finančného sektora.

 

 DSC 0164

DSC 0157

Informácia o 5. zjazde OZ PPaP

Dňa 1. decembra 2017 sa v zariadení SOREA REGIA v Bratislave konal 5. zjazd OZ. Delegáti zjazdu zhodnotili uplynulé päťročné obdobie, zvolili nové orgány a schválili programové zameranie OZ na najbližších päť rokov. Delegáti potvrdili vo vedení OZ Ing . Svetozára Michálka, z členskej organizácie pri VÚB, a.s., vo funkcii predsedu, JUDr. Beatricu Melichárovú, z členskej organizácie pri SLSP, a.s., vo funkcii podpredsedníčky a Petra Hoštáka z členskej organizácie pri Allianz-SP, a.s., vo funkcii podpredsedu OZ.

Fotky z rokovania 5. zjazdu

 

Medzinárodné aktivity na zlepšenie sociálneho dialógu vo finančnom sektore.

Dňa 19. septembra 2017 sa zúčastnili združenia UNI Finance z Českej republiky, Poľska a Slovenska na konferencii organizovanej COZZ, ktorá sa zamerala na užšiu odborovú spoluprácu, zdokonalené organizačné a kampaňové stratégie na zlepšenie noriem sociálneho dialógu vo finančnom sektore v strednej Európe.
Konferencia v Prahe spojila vedúcich predstaviteľov odborových zväzov vo finančnom sektore v strednej Európe a nadväzuje na podobnú udalosť, ktorá sa konala v júni 2017 vo Varšave. Na tomto predchádzajúcom podujatí bola zriadená sieť spolupráce a boli prijaté spoločné vyhlásenia na podporu práce odborových zväzov v tejto oblasti Európy vo finančnom sektore.
Cieľom konferencie v Prahe je ďalej posilniť a prehĺbiť spoluprácu v rámci zavedenej siete a rozšíriť ju tak, aby zahŕňala aj našu pobočku UNI Finance z Českej republiky a Slovenska. Osobitné zameranie je na súčasný stav kolektívneho vyjednávania, ako aj na prebiehajúce kampane na zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov finančného sektora.  (Spoločná deklarácia)

spolocne foto