OZPPaP sa zapojil do projektu „Právo na informácie a konzultácie a úloha európskych zamestnaneckých rád v rozvíjaní systému odborných kvalifikácií. Celoživotné vzdelávanie a modely pracovných pozícií v kontexte väčšej medzinárodnej mobility vo finančnom sektore“, ktorého garantom je taliansky odborový zväz FIRST-CISL, najreprezentatívnejší odborový zväz pracovníkov finančného sektoru v Taliansku. Do projektu sú zapojené odborové zväzy deviatich európskych krajín a Turecka a zástupcovia európskych zamestnaneckých rád bánk Credit Agricole, BNP Paribas, Unicredit Banka a Santander. Úvodné stretnutie partnerov projektu sa konalo začiatkom marca v Paríži. Projekt by mal byť ukončený v máji 2017. Projektu sa zúčastnila pani Ing. Jana Szászová, predsedníčka ZO OZ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočky zahraničnej banky a členka Predsedníctva OZ PPaP.

projekt - prednáška 1

projekt - prednáška 2

projekt - prednáška 3

Koncom roka sme začali proces vyjednávania mzdového nárastu na rok 2016. Vzhľadom na rozdielnosť predložených návrhov zo strany OZ a SBA a neprijateľnosť ponuky zamestnávateľov vo výške 0%, resp. 0,5%, vyjednávanie smeruje do konania pred sprostredkovateľom v zmysle ustanovenia § 11 zákona o kolektívnom vyjednávaní. O priebehu konania a jeho výsledkoch vás budeme aktuálne informovať.