Informácia o ukončení  sociálneho dialógu na sektorovej úrovni

Vážené kolegyne a kolegovia,
listom výkonnej riaditeľky zo dňa 9.12.2016 oznámila Slovenská banková asociácia (SBA), že  Zhromaždenie členov SBA na svojom zasadaní dňa 8.12.2016 schválilo zmenu stanov, ktorou z predmetu činnosti SBA vypustilo oblasť kolektívneho vyjednávania. To prakticky znamená oslabenie sociálneho dialógu v sektore  bankovníctva, ktorý sa presunul výhradne na podnikovú úroveň.   Ide o krok zamestnávateľov, ktorý je proti  európskym sociálnym hodnotám, s ktorým  OZ PPaP nemôže súhlasiť.  OZ PPaP preto vyvíja aktivity na domácej i medzinárodnej scéne na zvrátenie tohto neprijateľného stavu. Tie pozostávajú, vzhľadom na to, že nejestvujú legislatívne možnosti na dosiahnutie zmeny, v informovaní domácich i európskych inštitúcií o vzniknutej situácii. V rámci týchto krokov sme oslovili samotnú SBA, MPSVR SR, KOZ SR, UNI Finance, Európsku bankovú federáciu (EBF) i vedenia materských bánk pôsobiacich na Slovensku. Pripravujeme v spolupráci s prezidentom KOZ SR stretnutie s guvernérom NBS i pomoc prostredníctvom Európskej odborovej konfederácie (EOK), hľadáme cesty na informovanie verejnosti prostredníctvom médií. O vývoji v tejto oblasti a dosiahnutom pokroku Vás budeme aktuálne informovať.