Informácia z plenárnej konferencie k problematike dopadu digitalizácie na zamestnancov vo finančnom sektore

V dňoch 19.6.-21.6.2019 sa za účasti 40 delegátov a predstaviteľa UNI Global Angela di Crista konala v Belehrade plenárna konferencia organizovaná Talianskou odborovou centrálou CGIL-Fisac k problematike dopadu digitalizácie na zamestnancov vo finančnom sektore. Súčasťou konferencie boli aj prezentácie o pracovnoprávnych vzťahoch, odborových právach a kolektívnom vyjednávaní vo finančnom sektore SR ako aj o pracovnoprávnych vzťahoch, odborových právach a kolektívnom vyjednávaní vo VÚB, a.s. V nich predseda OZ opätovne poukázal na problematiku kolektívneho vyjednávania KZVS v bankovom sektore SR medzi OZ a SBA, informoval o vykonaných a pripravovaných opatreniach na obnovenie kolektívneho vyjednávania. V druhej prezentácii informoval prítomných, so zameraním na zástupcov Intesa Sanpaolo, o vývoji vzťahov v oblasti kolektívneho vyjednávania vo VÚB, a.s., podmienkach na činnosť odborov i praktikách zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. Vyslovil nespokojnosť s tým, že Intesa Sanpaolo ako jediná z veľkých finančných inštitúcií na Slovensku nemá konštituovanú Európsku zamestnaneckú radu i s prístupom odborov materskej banky k jej konštituovaniu. V závere uviedol, že jednou z úloh prijatých na 4. zjazde OZ je presadzovať systémovo rovnaké podmienky odmeňovania pre zamestnancov vo finančnom sektore na Slovensku, aké sa uplatňujú v materských bankách a poisťovniach. Vystúpenie sa stretlo s mimoriadnym ohlasom zástupcov odborov všetkých dcérskych bánk Intesa Sanpaolo.