Funkcionári OZ PPaP

Členovia PREDSEDNÍCTVA OZ

Ing. Svetozár MICHÁLEK predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica MELICHÁROVÁ podpredsedníčka OZ PPaP
a predsedníčka Podnikového výboru OZ - Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
JUDr. Radovan NÁROŽNÝ PhD. podpredseda OZ PPaP
predseda Celopodnikového výboru OZ Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
Ing. Elena MILECOVÁ predsedníčka Podnikového výboru Československá obchodná banka, a. s., Bratislava
PhDr. Ján KOVÁČIK predseda Podnikového výboru OZ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Martin
Mgr. Michaela ĎURIŠINOVÁ podpredsedníčka ZO OZ Generali Poisťovňa, a. s., Bratislava
Ing. Jana SZÁSZOVÁ predsedníčka ZO OZ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Bratislava

Členovia Výboru OZ

Odborová Organizácia: Sídlo:
Všeobecná úverová banka, a. s.:
Ing. Svetozár Michálek Bratislava
Vladimír Adamec Bratislava
Emília Mišová Bratislava
Andrea Fumačová Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a. s.:
JUDr. Beatrica Melichárová Bratislava
Mgr. Alena Adamcová Topoľčany
Simonetta Turčeková Považská Bystrica
Juraj Futák Žilina
Ján Hano Banská Bystrica
Ing. Mária Janíková Martin
Juraj Borovička Nové Zámky
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.:
JUDr. Radovan Nárožný PhD. Zvolen
Ing. Ľudovit Baranček Nitra
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.:
Bc. Božena Chvalná Bratislava
Československá obchodná banka, a. s.:
Ing. Elena Milecová Bratislava
Iveta Mikletičová Bratislava
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.:
Ing. Jana Szászová Bratislava
UniCredit Services SK:
Jozef Horňák Bratislava
Sociálna poisťovňa:
JUDr. Jana Krištofová Bratislava
UNION poisťovňa, a. s.:
Bc. Jozef Vadkerty Bratislava
UNIQA poisťovňa, a. s.:
Ing. Zuzana Legáthová Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.:
PhDr. Ján Kováčik Martin
Jozef Lukáč Poprad
PhDr. Viera Šipkovská Nové Zámky
Generali Poisťovňa, a. s.:
Mgr. Michaela Ďurišinová Bratislava
Poštová banka, a. s.: 
Ing. Anna Novotná Bratislava
Union zdravotná poisťovňa, a. s.: 
Mgr. Denisa Fonó Bratislava
Tatrabanka, a. s.: 
Katarína Kuzmová Bratislava
Eximbanka: 
Ing., Mgr. Mária Zanechalová Bratislava
NBS:
Ing. Jozef Klotton Bratislava

Revízna komisia OZ
Členovia komisie:

Ing. Daniela Szabóová - predseda
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Ing. Adriána Kriššová Slovenská sporiteľňa, a. s.
JUDr. Jozef Ševčík Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Jana Rutičová Všeobecná úverová banka, a. s.

Pracovné komisie VOZ

Vyjednávacia komisia OZ za banky
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP
Ing. Elena Milecová členka P-OZ
Ing. Jana Szászová členka P-OZ

Vyjednávacia komisia OZ za poisťovne
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Radovan Nárožný PhD. člen P-OZ
Mgr. Michaela Ďurišinová členka P-OZ
Ing. Zuzana Legáthová UNIQA Poisťovňa, a. s.

Finančná a mzdová komisia VOZ
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP
Ing. Elena Milecová členka P-OZ
Vladimír Adamec Všeobecná úverová banka, a. s.
Ing. Mgr. Mária Zanechalová Eximbanka

Športová komisia VOZ
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP
Iveta Mikletičová Československá obchodná banka, a. s.
Vladimír Adamec Všeobecná úverová banka, a. s.

 

Legenda:

  • PV OZ - Podnikový výbor OZ a na ich úrovni ZO OZ
  • ZO OZ - Základná organizácia OZ
  • - Volení funkcionári OZ
  • - vzťah vzájomnej spolupráce
  • - naznačenie nadriadenosti a podriadenosti