STANOVY
Odborového Zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva

Článok 9
Práva členov

9.1 Člen OZ má právo:

a) zúčastňovať sa členských schôdzí a vyjadrovať sa na nich k všetkým prerokovávaným otázkam, požadovať a dostať k nim vysvetlenie a hlasovať o všetkých predložených návrhoch;

b) voliť a byť volený do všetkých orgánov OZ, voliť a byť volený za delegáta na zjazd OZ a za delegáta OZ na zjazd KOZ SR;

c) zúčastňovať sa rokovaní každého odborového orgánu v tej časti, ktorá sa ho priamo týka;

d) navrhovať kandidátov na voľbu odborových funkcionárov, vyjadrovať sa k ich činnosti, ako aj k činnosti orgánov odborového zväzu všetkých stupňov a podávať návrhy na odvolanie funkcionárov týchto orgánov;

e) podávať námety, podnety a pripomienky k odborovej činnosti a v lehote 10 dní byť informovaný o ich riešení; 

f) na informácie o činnosti OZ a jeho orgánov;

g) na vyhotovenie kópií materiálov, ktoré sa ho týkajú;

h) na opätovné prerokovanie záležitostí, ktoré sa ho týkajú, resp. na prehodnotenie prijatého rozhodnutia, ak sa vyskytli nové skutočnosti a v súvislosti s tým na účasť zástupcu vyššieho odborového orgánu;

i) na podporu svojich pracovných záujmov a práv;

j) na ochranu pri porušení pracovnoprávnych a mzdových predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"), o zdravotnom poistení a o sociálnej starostlivosti;

k) na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci a poradenskej služby v pracovnoprávnych otázkach v súlade so zásadami OZ;

l) na poskytnutie podpory pri štrajkoch organizovaných odborovými organizáciami alebo odborovým zväzom podľa zásad OZ;

m) na poskytnutie sociálnej výpomoci v súlade so zásadami OZ;

n) na čerpanie výhod poskytovaných OZ pre členov a rodinných príslušníkov; 

o) na príspevok na domácu a zahraničnú rekreáciu, rehabilitačnú starostlivosť a detskú rekreáciu v súlade so zásadami OZ a s podmienkami stanovenými ZO;

p) na ochranu pred postihom za prejavený názor, vznesené stanovisko, námietku alebo pripomienku v súvislosti s rokovaniami orgánov OZ.