Poslanie Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva


Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (ďalej len OZ) vznikol ako dobrovoľná, otvorená a demokratická organizácia na základe uznesenia ustanovujúceho zjazdu konaného v Prahe v dňoch 4. až 6. marca 1993.

OZ je jednotným odborovým zväzom, združujúcim zamestnancov peňažníctva, poisťovníctva a ďalších organizácií s príbuznou alebo podpornou činnosťou pre banky alebo poisťovne podľa rozhodnutia Výboru odborového zväzu.

Základným poslaním OZ je obhajovať zákonné a ľudské práva členov OZ, nároky a požiadavky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a všeobecne záväzných právnych predpisov, chrániť ich oprávnené záujmy a občianske slobody.

OZ pri napĺňaní základného poslania a v záujme presadzovania odborových, ľudských práv a rozširovania demokracie, uplatňuje princípy vzájomnej solidarity a spolupráce.

OZ združuje členov bez rozdielu rasy, farby pleti, jazyka, pohlavia, sociálneho pôvodu, veku, náboženstva, povolania, politických alebo iných názorov, politickej alebo národnostnej príslušnosti.