P R O G R A M
Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva na roky 2012 - 2017


Poslaním OZ je obhajovať zákonné a ľudské práva členov OZ, nároky a požiadavky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a všeobecne záväzných právnych predpisov, chrániť ich oprávnené záujmy a občianske slobody. Pri napĺňaní tohto poslania uplatňuje princípy solidarity, spolupráce, ekonomickej a politickej nezávislosti.
V období, v ktorom sa bude potrebné vyrovnávať s dôsledkami ekonomickej nestability, bude OZ usilovať o udržanie primeraných pracovných podmienok, zamestnanosti, spravodlivého odmeňovania, spravodlivého podielu zamestnancov na vytvorených hodnotách a zamedzení prenosu dôsledkov hospodárskej recesie výhradne na zamestnancov.

Naše úsilie bude zamerané na činnosti v týchto oblastiach:

I. SLOBODA ODBOROVÉHO ZDRUŽOVANIA

OZ bude svojou činnosťou prehlbovať právne vedomie svojich členov v oblasti ľudských práv a slobôd, dôsledne sa zasadzovať za ich rešpektovanie a dodržiavanie.

Prioritou v tejto oblasti bude :

 • Informovať zamestnancov o práve na slobodné združovanie zamestnancov v odboroch zakotvené v Ústave SR, v zákonoch SR a v medzinárodných dohovoroch, ktoré sú súčasťou slovenského právneho poriadku.
 • Vystupovať proti otvorenej ako i skrytej forme diskriminácie zamestnancov za členstvo v odboroch a za výkon odborových funkcií.
 • Presadzovať dodržiavanie práva slobodného združovania zamestnancov v odboroch a vyžadovať odstránenie zistených obmedzení.
 • Informovať zamestnancov o výhodách členstva v odboroch a poskytovať im všestrannú pomoc pri napĺňaní práva na slobodu združovania v odboroch.
 • Vyvíjať aktivity k založeniu odborových organizácií u zamestnávateľov združených v Slovenskej bankovej asociácii a Slovenskej asociácii poisťovní.

II. KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

Kolektívne vyjednávanie je základným nástrojom na dosiahnutie a dlhodobé udržanie potrieb a požiadaviek zamestnancov v oblasti odmeňovania, pracovných a sociálnych podmienok ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP").

Prioritou v tejto oblasti bude:

 • Spolupracovať aj naďalej dohodnutým spôsobom so Slovenskou bankovou asociáciou a Slovenskou asociáciou poisťovní v oblasti kolektívneho vyjednávania. Zároveň hľadať a využívať všetky formy spolupráce v záujme presadenia potrieb a práv zamestnancov.
 • Presadzovať v procese kolektívneho vyjednávania do kolektívnych zmlúv záväzky, zamerané na pozitívne riešenie mzdových a sociálnych potrieb zamestnancov.
 • Poskytovať metodickú, poradenskú a právnu podporu pre kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni so zameraním na špecifické podmienky zamestnancov jednotlivých zamestnávateľov.
 • Presadzovať v spolupráci s KOZ SR legislatívne zmeny k posilneniu významu kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu.
 • Podieľať sa prostredníctvom KOZ SR na procese prípravy všeobecne záväzných právnych predpisov s dopadom na zamestnancov a ich rodiny.

III. PRACOVNOPRÁVNA OBLASŤ

 • Vyžadovať poskytovanie včasných informácií o stratégii zamestnanosti zamestnávateľov združených v Slovenskej bankovej asociácii a Slovenskej asociácii poisťovní.
 • Presadzovať u všetkých zamestnávateľov dôsledné dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov platných v SR .
 • Poskytovať členom OZ bezplatné poradenstvo a právnu pomoc pri riešení pracovnoprávnych sporov.
 • Organizovať odborné semináre pre členov odborových orgánov v oblasti pracovnoprávnej legislatívy, kolektívneho vyjednávania a vedenia sociálneho dialógu.
 • Využívať všetky možnosti na vzdelávanie členov orgánov organizované KOZ SR a inými právnymi subjektmi a inštitúciami.
 • Presadzovať dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, osobitne žien a mužov, pri obsadzovaní pracovných miest a mzdovom ohodnotení.

IV. MZDOVÁ OBLASŤ

 • Presadzovať u zamestnávateľov uplatňovanie rovnakých mzdových foriem a pravidiel, aké sú uplatňované v krajinách väčšinových akcionárov.
 • Presadzovať pre zamestnancov mzdový nárast na základe ich objektívneho pracovného hodnotenia v nadväznosti na dosahované ekonomické výsledky zamestnávateľa.
 • Požadovať dodržiavanie legislatívy v oblasti mzdových podmienok zamestnancov, predovšetkým podmienku dohody mzdových podmienok zamestnancov s príslušným odborovým orgánom.
 • Presadzovať zapracovanie základných princípov motivácie a ohodnotenia zamestnancov do podnikových kolektívnych zmlúv.

V. SOCIÁLNA OBLASŤ

 • Presadzovať náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca nad rámec stanovený zákonom.
 • Poskytovať členom OZ pri ťaživých životných a sociálnych situáciách sociálnu výpomoc v zmysle Zásad OZ.
 • Poskytovať príspevky na úrovni OZ a podnikovej úrovni na regeneráciu pracovnej sily členov a ich detí.
 • Podporovať vzdelávanie členov poskytovaním príspevku na vzdelávanie v zmysle Zásad OZ.
 • Vyvíjať úsilie na udržanie zamestnaneckých benefitov aj v období dosahovania menej priaznivých ekonomických výsledkov.

VI. STAROSTLIVOSŤ O ČLENOV

 • Poskytovaním konkrétnych členských výhod pôsobiť na stabilizáciu a rast členskej základne.
 • Hľadať a vytvárať nové možnosti výhod pre členov OZ.
 • Zabezpečovať informačný servis pre členov OZ prostredníctvom "Spravodajcu OZ" i s využitím elektronických foriem prostredníctvom internetu a intranetu na podnikovej úrovni.
 • Presadzovať poskytovanie informácií pre členov a zamestnancov aj prostredníctvom podnikových periodík zamestnávateľov.
 • Prehĺbiť kontakty funkcionárov s členmi ZO OZ s využitím všetkých dostupných foriem komunikácie.
 • Vyvíjať aktivity k získaniu mladých zamestnancov pre podporu činnosti odborov a pre členstvo v odboroch.
 • Získavať členov OZ pre prácu v orgánoch OZ predovšetkým na podnikovej úrovni.

VII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 • Vykonávať kontrolnú činnosť na úseku BOZP v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov a požadovať neodkladné odstraňovanie zistených nedostatkov.
 • Na kontrolnú, metodickú a poradenskú činnosť na úseku BOZP využívať v zvýšenej miere finančné zdroje a inšpektorov KOZ SR.
 • Presadzovať u zamestnávateľov dodržiavanie podmienok spolupráce a vzdelávania v oblasti BOZP v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Vyvíjať aktivity na realizáciu preventívnej starostlivosti o zdravie zamestnancov nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Podieľať sa v spolupráci so zamestnávateľmi na zlepšovaní pracovných podmienok zamestnancov formou kontrolnej činnosti a preventívnej starostlivosti so zameraním na dodržiavanie dohodnutého fondu pracovného času.
 • Dohodnúť so zamestnávateľmi účinný systém kontrolnej činnosti a odstraňovania zistených nedostatkov na úseku BOZP.

VIII. MEDZINÁRODNÁ OBLASŤ

 • Rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi a odborovými centrálami za účelom získavania informácií a impulzov do odborárskej práce.
 • Podporovať rozvoj dvojstranných vzťahov podnikových odborových orgánov s odborovými orgánmi zahraničných bánk a poisťovní, ktoré pôsobia na slovenskom trhu.
 • Presadzovať zastupovanie zamestnancov v Európskych podnikových radách členmi odborov v nadnárodných spoločnostiach, ktoré pôsobia vo finančnom sektore SR.
 • Vyvíjať aktívnu činnosť v európskych odborových organizáciách s cieľom získať potrebné informácie námety a skúsenosti na riešenie pracovnoprávnych vzťahov so zamestnávateľmi.
 • Zapájať sa do ekonomicky výhodných projektov s prínosom pre členskú základňu.