Vyjednávanie KZVS so sprostredkovateľom

Po troch kolách kolektívneho vyjednávania KZVS so SLASPO trvajúcich v rozmedzí siedmych mesiacov prerušených koronakrízou sme dospeli k presvedčeniu, že ďalšie vyjednávania bez účasti sprostredkovateľa, ktorý by dokázal zblížiť názory na znenie niektorých ustanovení neprinesú pre OZ ako sociálneho partnera na strane zamestnancov očakávaný efekt. Dňa 22.6.2020 sme preto požiadali MPSVR SR o jeho určenie. V súčasnosti s určeným sprostredkovateľom riešime, aj vo väzbe na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu  v súvislosti s COVID-19, detaily ďalšieho postupu. Témou je zároveň legitímnosť sociálneho partnera na uzavretie KZVS v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Snaha OZ spresniť niektoré ustanovenia KZVS narážajúce na ich rozdielny výklad skončili protinávrhmi SLASPO, ktoré  popierajú stav dohodnutý v predchádzajúcom znení KZVS a sú aj v rozpore so znením ustanovení Zákonníka práce (ZP). Napriek našim argumentom, poskytnutému právnemu názoru MPSVR SR a ďalším dostupným výkladom i zaužívanej praxi, nedošlo k zmene postoja k poskytovaniu náhrady mzdy členovi odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie v čl. 8 bod 9. Poskytovanie náhrady mzdy vo výške základnej mzdy nielenže je v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce o náhrade mzdy, ale vykazuje jednoznačné znaky znevýhodňovania členov odborového orgánu za výkon odborovej funkcie v zmysle § 13 ZP, je v rozpore aj s čl. 9 ods. 1 KZVS a je aj v rozpore so základnými zásadami zakotvenými v čl. 2 ZP. Takýto postoj a v jeho zmysle navrhované znenie je pre OZ neprijateľné a vzhľadom na uvedené skutočnosti, by bolo aj neplatné.

Neprijateľná je pre nás tiež neochota dohodnúť mzdové podmienky a mzdový nárast pre všetkých zamestnancov, ktoré by mali byť ťažiskom kolektívneho vyjednávania, a to či už ide o číselné vyjadrenie, alebo princípy distribúcie. Ako krok späť oproti zneniu dohodnutému v KZVS na predchádzajúce obdobie, vnímame postoj k dohode mzdových podmienok v čl. 20 bod 4 a prezentovaný postoj k dohodovaniu mzdových podmienok priamo so zamestnancom. K žiadnemu posunu nedošlo v oblasti pracovného času pod rozsah stanovený v ustanovení § 85 ods. 5 ZP, v oblasti sociálneho fondu v čl. 35, práva na informácie v čl. 14 a ani kontrolnej činnosti v čl. 15.

Prevažná väčšina návrhov zo strany OZ smerujúcich ku kvalitatívnemu posunu oproti predchádzajúcemu zneniu KZVS bola zo strany SLASPO odmietnutá, a to nielen v oblastiach, ktoré by znamenali dopad na financie a rozpočet poisťovní, ale aj v oblastiach týkajúcich sa práv odborov, zamestnancov a ich kontroly, bez priameho dopadu na hospodárenie poisťovní.   Tento stav sme preto posúdili ako spor o uzavretie kolektívnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní.