Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu s SBA

- Po niekoľko mesačnej odmlke a prerušení sociálneho dialógu so strany SBA prišla SBA s podmienečnými návrhmi na jeho obnovenie. Tými sú zmena dohodnutej frekvencie stretnutí z troch na šesť až osem týždňov a možnosť zastupiteľnosti na strane zamestnávateľov. Pri akceptovaní uvedených podmienok prišiel OZ so svojimi podmienkami. SBA dá jasné stanovisko k prechádzajúcej požiadavke OZ, a to čo bude výstupom zo spoločných stretnutí a zároveň zosúladí svoje členstvo v RÚZ s jej stanovami.
Reagovali sme odmietavo na vyjadrenie RÚZ k členstvu SBA, ktoré nedáva odpoveď na položenú otázku týkajúcu sa nelegálnosti členstva SBA v RÚZ. RÚZ by mala podľa vlastných stanov združovať zamestnávateľské zväzy registrované podľa zákona o združovaní občanov, pričom SBA ako dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb podľa občianskeho zákonníka, túto podmienku nespĺňa.
Požiadali sme KOZ SR, aby v súlade so zákonom o tripartite požiadala RÚZ v súvislosti s členstvom SBA o preukázanie reprezentatívnosti.
Na 14. týždeň pripravujeme s viceprezidentkou a právnymi expertmi KOZ SR stretnutie na posúdenie možnosti iniciovania legislatívnej zmeny, ktorá by v súvislosti s registráciou vylúčila obchádzanie zákona a zbavenie sa povinnosti kolektívne vyjednávať.
Na 15. týždeň pripravujeme stretnutie k medializácii vývoja sociálneho dialógu s SBA i vývoja sociálneho dialógu v Tatra banke, a.s.


V súlade s dohodnutým harmonogramom vzájomných stretnutí  sa dňa 20.11.2017 uskutočnilo ďalšie z cyklu stretnutí obnoveného sociálneho dialógu.  Napriek vopred dohodnutým termínom sa žiadne ďalšie stretnutie z dôvodu údajnej zaneprázdnenosti rozhodujúcich zástupcov zamestnávateľov  (SLSP, a.s., VÚB, a.s., UniCredit, a.s....) neuskutočnilo. OZ odmietol účasť na rokovaniach bez adekvátneho zastúpenia na strane zamestnávateľov a vyjadril pripravenosť obnoviť sociálny dialóg v prípade plnohodnotného zastúpenia protistrany. Napriek výzve sa k termínu 2.2.2018 žiadne stretnutie neuskutočnilo.

Neautorizovaný záznam z rokovania dňa 20.11.2017


 

OZ pokračuje v sociálnom dialógu so Slovenskou bankovou asociáciou.
Uskutočnili sa dve ďalšie stretnutia, na ktorých došlo k vyjasňovaniu postojov oboch strán k vedeniu sociálneho dialógu, jeho obsahu, kolektívnemu vyjednávaniu, hľadaniu modelu stretnutí, forme záverov a spôsobe ich uplatnenia na zamestnancov v bankovom sektore. Naše snaženie smeruje k tomu, aby výstupom zo sociálneho dialógu bol záväzný dokument s reálnym dopadom na všetkých zamestnancov  bankového sektora vo forme kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Obsah, priebeh, periodicita a dodržovanie dohodnutých termínov rokovaní dokumentuje, že záujem oboch strán viesť plnohodnotný a efektívny sociálny dialóg s jeho štandardným záverom vo forme záväzného dokumentu, ktorým je kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je na oboch stranách rokovacieho stola rovnaký.

Zápisnica z rokovania SBA a OZ PPaP  dňa 31.10.2017


V našom boji o obnovenie sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania s SBA nie sme sami:

Stanovisko UNI Europa Finance

Vyhlásenie solidarity so zamestnancami bankového sektora na Slovensku

Call on Slovak Banking Association to return to the negotiation table


Dňa 20.6.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov OZ a SBA na tému obnovenia sociálneho dialógu v bankovom sektore. OZ prezentoval záujem viesť konštruktívny sociálny dialóg, ktorého výsledkom bude podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Podrobnosti o priebehu rokovania a jeho záveroch sú v priloženom odkaze.

Zápisnica z rokovania SBA a ZO PPaP - dňa 20. 6.2017


OZ v spolupráci s predstaviteľom UNI R. Tomašiakom, pripravil stratégiu na obnovu sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania KZVS v bankovom sektore. Jej súčasťou, nadväzujúcou na predchádzajúcu výzvu SBA a EBF (Európska banková federácia) na obnovenie sociálneho dialógu a informovanie domácich a medzinárodných inštitúcií, bolo aj upozornenie na problém prostredníctvom médií. Tlačová konferencia za tým účelom sa uskutočnila v pondelok 12. júna 2017 v prestávke medzinárodnej konferencie na podporu sociálneho dialógu konaného v Bratislave. Na konferencii odzneli informácie a odpovede na otázky k súčasnému stavu v odmeňovaní, pracovným podmienkam i k prerušeniu sociálneho dialógu s SBA. Spracované informácie nájdete v priloženom monitoringu médií a odkaze na fb stránku KOZ SR. Ďalšie z pripravených krokov smerujúcich k obnoveniu kolektívneho vyjednávania sa uskutočnia v závislosti na výsledkoch spoločného stretnutia v SBA, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2017.

Monitoring médií (textový výber)

Monitoring médií (aj video, odkaz na Facebook):
https://www.facebook.com/KOZSR/videos/vb.1601222556777680/1958303954402870/?type=2&theater

Workshop kolektívne vyjednávanie

V dňoch 12.-13.6.2017 sa v Bratislave uskutočnilo prvé pracovné stretnutie na posilnenie sociálneho dialógu vo finančnom sektore. Medzinárodného stretnutia organizovaného UNI Európa a ITC ILO za účasti 26 zástupcov OZ z Rakúska, Francúzska, Talianska, Belgicka, Poľska, Malty, Srbska, Rumunska a Česka zúčastnili aj štyria zástupcovia OZ PPaP: S. Michálek, B. Melichárová, E. Milecová a Ľ. Baranček. Okrem vzdelávacích aktivít bola predmetom stretnutia aj informácia o situácii na Slovensku po vypustení kolektívneho vyjednávania zo stanov SBA a prerušenia sociálneho dialógu na odvetvovej úrovni. Účastníci stretnutia nám deklarovali všeobecnú podporu i ponúkli pomoc i podali návrhy na riešenie situácie.
Prezentácia k situácii v bankovom sektore(odkaz)